Thursday, December 10, 2009

निरोप

निघताना ओठी
नि:शब्द निरोप,
नि:श्वास निर्माल्य
निग्रहाचे.


- मंदार.