Monday, February 27, 2006

प्रेमाची चारोळी ;)

जीव जिच्यावर जडला माझा, ती मुळी मज पाहि ना,
ज्यावर ती अनुरक्त हो, तिज तो विरक्त जवळी घेइ ना,
प्राण ओवाळुनी टाकि कुणि अन्य मजवरि कन्यका,
ती, तो, मी, ही, मदनाचाहि धिक्कारच करि मी रसिका ..

-- मंदार.

(एका संस्कृत सुभाषिताचा अनुवाद)

2 comments:

Nandan said...

मंदार, हे सुभाषित म्हण्जे 'सततं चिन्तयामि याम् मयि सा विरक्ता' हे तर नव्हे? पु. लं. च्या एका पुस्तकात (बहुधा पूर्वरंग) मधे वाचल्याचे आठवते.

Nandan said...

Forgot to add, if possible would love to read the original Sanskrit Subhashit.